ஆதியாகமம் 3
Related Topics / Devotionsசுயவிருப்பம் ஒரு பரிசு  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஆதியாகமம் 3 ம் அதிகாரத்தில் கூறியுள்ளபடி மனித வீழ்ச்சி என்பது, ‘சுய விருப்பத்தை’ அழித்து ஒரு அடிமையை போல் தனது விருப்பத்தை மாத்திரம்...
Read More
தலைவர்கள் வீழ்ச்சி-ஏன்?  -  Bro. Arputharaj Samuel

பெரிய ஆவிக்குரிய தலைவர்கள், பரிசுத்தவான்கள் என்று கருதப்பட்டவர்கள் கூட திடீரென விழுந்து போவது ஏன்? மிகப் பெரிய தேவ மனிதர்கள் பலரின் திடீர் விழுகை...
Read More
ஆதாமால் சபிக்கப்பட்ட பூமி இயேசுவால் சமாதானம் பெற்றது  -  Rev. Dr. C. Rajasekaran

கடவுளின் நேரடி படைப்புதான் ஆதாம். கடவுளின் மனதில் இருந்த உருவத்தை மண்ணில் வடித்து உருவாக்கப்பட்டு அவருடைய உயிரையும் உணர்வையும் ஊதியதால்...
Read More
வேதாகமமும் விவசாயமும்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சில கலாச்சாரங்களில், மணல் அல்லது சேற்றில் வேலை செய்வது என்பது தரம் தாழ்ந்ததாகவும் அல்லது ஏதோ அசிங்கமான வேலையாகவும் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக...
Read More
அனுமதி இல்லை!  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

'இங்கு ஜனங்கள் நுழைய தடை' என்பது போன்ற அறிவிப்பு பலகைகளை நாம் கண்டிருப்போம். ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கும் ஏதேன் தோட்டத்திற்குள் அனுமதி...
Read More
நம் நடுவில் உலாவும் கர்த்தர்  -  Rev. M. ARUL DOSS

லேவியராகமம் 26:12; நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி, உங்கள் தேவனாயிருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள்.  2கொரிந்தியர் 6:16 நான் அவர்களுக்குள்ளே உலாவி,...
Read More
தனிமனித சுதந்திரம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஆசியாவின் அநேக நாடுகளில் கௌரவக் கொலை என்று அழைக்கப்படும் கொடூரக் கொலைகள் பொதுவானது. ஒரு பையன் அல்லது பெண் வேறு சாதியை சேர்ந்த ஒருவரை திருமணம்...
Read More
மனித குலத்தின் மாபெரும் வஞ்சனை  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மனிதகுலத்தின் மிகப்பெரிய வஞ்சித்தல் ஏதேன் தோட்டத்தில் நடந்தது. ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு சாத்தான் அளித்த பொய்யான வாக்குறுதி, வெவ்வேறு சூழல்களில்,...
Read More
முட்களின் கிரீடம்   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

குழந்தைப் பருவத்தில் நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு. அது என்னவென்றால், காலில் நெருஞ்சி முள் சடக்கென்று குத்தி விடும். அதிலும் இந்த...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 3 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 IN ENGLISH ,