ஆதியாகமம் 21
Related Topics / Devotionsஆவியின் கனி – தயவு  -  Dr. Pethuru Devadason

எல்லார் மேலும் தயவுள்ள நம் கர்த்தருடைய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன்.  நாம் தொடர்ந்து தியானித்து வரும் ஆவியின் கனியில், தயவு...
Read More
மாற்றத்தை உருவாக்கும் பெண்கள்  -  Rev. Dr. C. Rajasekaran

முன்னுரை மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது: மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாதவர்கள் சமூகத்திற்கு ஏமாற்றத்தையே கொடுக்கிறார்கள் அத்துடன் அவர்களுடைய பிறப்பின்...
Read More
விசுவாசத்திற்கேற்ற கிரியை  -  Rev. Dr. C. Rajasekaran

கிரியையில்லா விசுவாசம் செத்தது என்று யாக்கோபு கூறுகிறார். விசுவாசமில்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம் (எபிரேயர் 11:6). விசுவாசம்...
Read More
ஆற்றுகிறவர், தேற்றுகிறவர், மாற்றுகிறவர்  -  Rev. M. ARUL DOSS

1. அழுபவரை ஆற்றுகிறவர் ஏசாயா 30:19 இனி நீ அழுதுகொண்டிராய்; உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இரங்கி, அதைக் கேட்டவுடனே உனக்கு மறுஉத்தரவு...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 21 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 21 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 21 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 21 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 21 TAMIL BIBLE , Genesis 21 IN TAMIL , Genesis 21 IN ENGLISH ,