ஆதியாகமம் 41
Related Topics / Devotionsகர்த்தர் ஞானத்தைத் தருகிறார்  -  Rev. M. ARUL DOSS

நீதிமொழிகள் 2:6 கர்த்தர் ஞானத்தைத் தருகிறார்; அவர் வாயினின்று அறிவும் புத்தியும் வரும். 1கொரிந்தியர் 1:24,31 எவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ...
Read More
எப்பிராயீம் வாசல் !  -  Pr. Romilton

(நெகே 12:38, 39) (சிறுமையைத் தொடரும் உயர்வு) "நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்திலே தேவன் என்னைப் பலுகப்பண்ணினார்.." (ஆதி 41:52) நெகேமியா பழுதுபார்த்துக்...
Read More
தானியேலின் கவிதை  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இது தானியேலின் சிறு சங்கீதம் அல்லது கவிதை எனலாம், தேவன் நேபுகாத்நேச்சாரின் கனவையும் அதன் விளக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தியபோது தானியேல் துதித்துப்...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 41 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 41 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 41 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 41 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 41 TAMIL BIBLE , Genesis 41 IN TAMIL , Genesis 41 IN ENGLISH ,