ஆதியாகமம் 2
Related Topics / Devotionsநாம் தூசி என்று தேவன் நினைவில் கொள்கிறார்   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இந்தியாவின் ஜெபவீரன் யோசுவா என அழைக்கப்படும் பேட்ரிக் ஜோசுவா,  மிகவும் வெற்றிகரமாக கருதப்பட்ட ஒரு ஜெபக் கூட்டத்திலிருந்து திரும்பி வந்து...
Read More
பெண்ணே! நீ தேவசாயல்  -  Mrs. Helen Jacob.

பெண்ணே! நீ தேவசாயல் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும். நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்றார். தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை...
Read More
கலாச்சாரமா அல்லது வேதமா?  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கலாச்சாரமா அல்லது வேதமா? கலாச்சாரம் தெய்வீகமானது என்றும் பாரம்பரியங்கள் தான் உயர்ந்தது என்றும் நம்பும் சிலர் உள்ளனர். அதை மீறவோ அல்லது மாற்றவோ...
Read More
வேதாகமமும் விவசாயமும்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சில கலாச்சாரங்களில், மணல் அல்லது சேற்றில் வேலை செய்வது என்பது தரம் தாழ்ந்ததாகவும் அல்லது ஏதோ அசிங்கமான வேலையாகவும் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 2 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 IN ENGLISH ,