ஆதியாகமம் 3:22

3:22 பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர்: இதோ, மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவரைப்போல் ஆனான்; இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவவிருட்சத்தின் கனியையும் பறித்து, புசித்து, என்றைக்கும் உயிரோடிராதபடிக்குச் செய்யவேண்டும் என்று,
Related Topics


பின்பு , தேவனாகிய , கர்த்தர்: , இதோ , மனுஷன் , நன்மை , தீமை , அறியத்தக்கவனாய் , நம்மில் , ஒருவரைப்போல் , ஆனான்; , இப்பொழுதும் , அவன் , தன் , கையை , நீட்டி , ஜீவவிருட்சத்தின் , கனியையும் , பறித்து , புசித்து , என்றைக்கும் , உயிரோடிராதபடிக்குச் , செய்யவேண்டும் , என்று , , ஆதியாகமம் 3:22 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 22 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 22 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 22 IN TAMIL , Genesis 3 22 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,