ஆதியாகமம் 11
Related Topics / Devotionsநித்தியத்தின் வெளிச்சத்தில் வாழ்வது  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தாங்கள் இறந்த பிறகும் தங்கள் பெயர்கள் சரித்திரத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என்று விரும்பும் பலர் உள்ளனர். ஒரு பெயரை உருவாக்குதல்: சிலர் நகரங்களை...
Read More
இஸ்ரவேல் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது?  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கர்த்தர் ஏன் இஸ்ரவேலைத் தேர்ந்தெடுத்தார், வேறு எந்த நாட்டையும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்று பலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். சிருஷ்டிப்பு: தேவன் மனித...
Read More
நமக்குப் பெயர் உண்டாக்குவோம்!  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

நமக்குப் பேர் உண்டாகப் பண்ணுவோம்! இந்த ஆசைதான் மக்களை ஏதாவது செய்ய தூண்டுகிறது. கின்னஸ் உலக சாதனை பதிவுகள் பல சாதனைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் சில...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 11 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 IN ENGLISH ,