ஆதியாகமம் 17
Related Topics / Devotionsதேவனின் நண்பனான ஆபிரகாம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவனின் நண்பன்’ என்று அறியப்படுவது ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை (ஏசாயா 41: 8).  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ‘நண்பர்கள்’ என்ற...
Read More
பவுல் மீதான யூதர்களின் குற்றச்சாட்டுகள்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"இஸ்ரவேலரே, உதவிசெய்யுங்கள். நம்முடைய ஜனத்திற்கும் வேதப்பிரமாணத்திற்கும் இந்த ஸ்தலத்திற்கும் விரோதமாக எங்கும் எல்லாருக்கும்...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 17 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 17 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 17 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 17 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 17 TAMIL BIBLE , Genesis 17 IN TAMIL , Genesis 17 IN ENGLISH ,