ஆதியாகமம் 3:19

3:19 நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ பூமிக்குத் திரும்புமட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய்; நீ மண்ணாயிருக்கிறாய், மண்ணுக்குத் திரும்புவாய் என்றார்.
Related Topics


நீ , பூமியிலிருந்து , எடுக்கப்பட்டபடியால் , நீ , பூமிக்குத் , திரும்புமட்டும் , உன் , முகத்தின் , வேர்வையால் , ஆகாரம் , புசிப்பாய்; , நீ , மண்ணாயிருக்கிறாய் , மண்ணுக்குத் , திரும்புவாய் , என்றார் , ஆதியாகமம் 3:19 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 19 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 19 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 19 IN TAMIL , Genesis 3 19 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,