ஆதியாகமம் 3:3

3:3 ஆனாலும் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியைக் குறித்து, தேவன்: நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அதைப் புசிக்கவும் அதைத் தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்றாள்.
Related Topics


ஆனாலும் , தோட்டத்தின் , நடுவில் , இருக்கிற , விருட்சத்தின் , கனியைக் , குறித்து , தேவன்: , நீங்கள் , சாகாதபடிக்கு , அதைப் , புசிக்கவும் , அதைத் , தொடவும் , வேண்டாம் , என்று , சொன்னார் , என்றாள் , ஆதியாகமம் 3:3 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 3 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 3 IN TAMIL , Genesis 3 3 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,