ஆதியாகமம் 40
Related Topics / Devotionsதேவன் தனது அற்புதங்களுக்கு தாமதங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்  -  Rev. Dr. J.N. Manokaran

பிஷப் (ஆயர்) ஒருவருக்கு மிக நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இருந்த தனது மக்களுக்கு உதவ பணம் தேவைப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் பணவீக்கம் அதிகமாக இருந்தது....
Read More