ஆதியாகமம் 28
Related Topics / Devotionsகொடுக்கலாமா அல்லது கொடுக்க வேண்டாமா?   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

நாம் ‘தசமபாகம்’ கொடுக்க வேண்டுமா? என்று பலர் கேள்வி கேட்கிறார்கள். இந்த கேள்வியை முன்வைப்பவர்கள் போதகர்களும் விசுவாசிகளும் தான். ஒரு சிலருக்கு,...
Read More