கொலோசெயர் 1:28 - எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு, அவரையே நாங்கள் அறிவித்து, எந்த மனுஷனுக்கும் புத்திசொல்லி, எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம்பண்ணுகிறோம்.

1. We are here to provide you biblical informations and theological referrences in tamil.

2. It is a wish of every christian to grow more in the Lord .So this TAMIL BIBLE SEARCH application will help you in all aspects to equip everyone with every good thing that pleases GOD.

3. This web application helps everyone to gain the hidden treasures of wisdom and knowledge according to the verse colossians 2:3

4.Our Goal is to encourage everyone to have the full riches of complete ubderstanding in order to know the Mystery of GOD according to colossians 2:2

Connect with us!

CONTACT INFO

Mail : searchtamilbible@gmail.com