ஆதியாகமம் 3:14

3:14 அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் சர்ப்பத்தைப்பார்த்து: நீ இதைச் செய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் சகல காட்டுமிருகங்களிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து, உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் மண்ணைத்தின்பாய்;
Related Topics


அப்பொழுது , தேவனாகிய , கர்த்தர் , சர்ப்பத்தைப்பார்த்து: , நீ , இதைச் , செய்தபடியால் , சகல , நாட்டு , மிருகங்களிலும் , சகல , காட்டுமிருகங்களிலும் , சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் , நீ , உன் , வயிற்றினால் , நகர்ந்து , உயிரோடிருக்கும் , நாளெல்லாம் , மண்ணைத்தின்பாய்; , ஆதியாகமம் 3:14 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 14 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 14 IN TAMIL , Genesis 3 14 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,