ஆதியாகமம் 22
Related Topics / Devotionsயெகோவா யீரே  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஈசாக்கையும் அழைத்துக் கொண்டு மோரியா மலையை நோக்கி  ஆபிரகாம் விசுவாசமாக நடந்ததுதான் நம் அனைவருக்குமான ஒரு முன்மாதிரி, சவால் மற்றும் உத்வேகம். ...
Read More
பர்த்தொலொமேயு என்னும் நாத்தான்வேல் கடவுள் கண்ட கபடற்றவன்  -  Rev. Dr. C. Rajasekaran

பொது முன்னுரை : சீடர்களின் பெயர்களை வரிசைப்படுத்துவதில் ஒவ்வொரு நற்செய்தி ஆசிரியரும் மாறுபட்டிருக்கிறதில் முக்கியத்துவம் இல்லை. சீடர்களின்...
Read More
நம் தேவன் வல்லவர்  -  Rev. M. ARUL DOSS

யோபு 42:2 தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர்; நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். எபேசியர் 3:20; எரேமியா 32:19 1. தப்புவிக்க...
Read More
கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்  -  Rev. M. ARUL DOSS

  சங்கீதம் 139:1 (1-24)  கர்த்தாவே, நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர்; உட்காருதல் எழுந்திருக்குதல் அறிந்திருக்கிறீர். 1. நம்புகிறவர்களை...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 22 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 22 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 22 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 22 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 22 TAMIL BIBLE , Genesis 22 IN TAMIL , Genesis 22 IN ENGLISH ,