ஆதியாகமம் 22
Related Topics / Devotionsயெகோவா யீரே  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஈசாக்கையும் அழைத்துக் கொண்டு மோரியா மலையை நோக்கி  ஆபிரகாம் விசுவாசமாக நடந்ததுதான் நம் அனைவருக்குமான ஒரு முன்மாதிரி, சவால் மற்றும் உத்வேகம். ...
Read More
பர்த்தொலொமேயு என்னும் நாத்தான்வேல் கடவுள் கண்ட கபடற்றவன்  -  Rev. Dr. C. Rajasekaran

பொது முன்னுரை : சீடர்களின் பெயர்களை வரிசைப்படுத்துவதில் ஒவ்வொரு நற்செய்தி ஆசிரியரும் மாறுபட்டிருக்கிறதில் முக்கியத்துவம் இல்லை. சீடர்களின்...
Read More