ஆதியாகமம் 3:15

3:15 உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன்; அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார்.
Related Topicsதேவ அன்பு; தண்டனையளிக்கும் ஆனால் அழித்துவிடாது -Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவன் மனிதர்களை நேசித்தார் என்பது ஏதேன் தோட்டத்தில் தெளிவாகத் தெரிகிறது. ஆதாமும் ஏவாளும் ​​தடைசெய்யப்பட்ட பழத்தை உண்பதன் மூலம் பாவம் செய்தபோது...
Read More
பிரமாணம், தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் சங்கீதங்கள்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

அனைத்து சாலைகளும் ரோம் நகருக்கு செல்கின்றன.  ஆம், ரோமானியப் பேரரசர்கள் வணிகம் செழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சாலைகளைக் கட்டினார்கள், மேலும்...
Read More
பழுதுபார்க்கும் உரிமை-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களால் சோர்வடைந்தனர் மற்றும் உதிரிபாகங்களை மாற்றுவதற்கு அல்லது புதியவற்றை வாங்குவதற்குப் பதிலாக தங்கள்...
Read More
யூதாவின் செங்கோல்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மேசியா பெண்ணின் வித்தாக வருவார் என்று ஏதேன் தோட்டத்தில் முதல் மனித தம்பதிகளுக்கு ஒரு மீட்பரை தேவன் வாக்குத்தத்தம் அளித்தார் (ஆதியாகமம் 3:15)....
Read More
தேவ பண்புகள் காட்சிப்படுத்தப்படுதல்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

பல முட்டாள் தலைவர்கள் சூழ்நிலைகளையும் தேவனின் சத்தத்தையும் புரிந்துகொள்வதில்லை அல்லது பகுத்தறிவதில்லை. சிலுவை என்பது தேவனின் பண்புகள், எண்ணம்...
Read Moreஉனக்கும் , ஸ்திரீக்கும் , உன் , வித்துக்கும் , அவள் , வித்துக்கும் , பகை , உண்டாக்குவேன்; , அவர் , உன் , தலையை , நசுக்குவார் , நீ , அவர் , குதிங்காலை , நசுக்குவாய் , என்றார் , ஆதியாகமம் 3:15 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 15 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 15 IN TAMIL , Genesis 3 15 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,