ஆதியாகமம் 3:15

3:15 உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன்; அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார்.
Related Topicsதேவ அன்பு; தண்டனையளிக்கும் ஆனால் அழித்துவிடாது -Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவன் மனிதர்களை நேசித்தார் என்பது ஏதேன் தோட்டத்தில் தெளிவாகத் தெரிகிறது. ஆதாமும் ஏவாளும் ​​தடைசெய்யப்பட்ட பழத்தை உண்பதன் மூலம் பாவம் செய்தபோது...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 3 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 15 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 15 IN TAMIL , Genesis 3 15 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,