ஆதியாகமம் 15
Related Topicsஆபிரகாமின் ஜெபங்கள்  -  

ஜெபம் என்பது தேவனுடனான உறவை பலப்படுத்தும் ஒரு ஆவிக்குரிய பயிற்சி.  தேவனிடம் மக்களின் ஜெபங்கள் அறிவுரையும் போதனையும் கொண்டவை.  ஜெபத்தை பற்றி...
Read More