ஆதியாகமம் 3:16

3:16 அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கும்போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருகப்பண்ணுவேன்; வேதனையோடே பிள்ளை பெறுவாய்; உன் ஆசை உன் புருஷனைப் பற்றியிருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார்.
Related Topics


அவர் , ஸ்திரீயை , நோக்கி: , நீ , கர்ப்பவதியாயிருக்கும்போது , உன் , வேதனையை , மிகவும் , பெருகப்பண்ணுவேன்; , வேதனையோடே , பிள்ளை , பெறுவாய்; , உன் , ஆசை , உன் , புருஷனைப் , பற்றியிருக்கும் , அவன் , உன்னை , ஆண்டு , கொள்ளுவான் , என்றார் , ஆதியாகமம் 3:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 16 IN TAMIL , Genesis 3 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,