ஆதியாகமம் 31
Related Topics / Devotionsஎந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவ பிள்ளைகளைத் தாக்க கண்ணுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ பல்வேறு வகையான ஆயுதங்களோடு எதிரிகள் காணப்படுகிறார்கள்.  எப்படியாயினும் தேவன் நமக்குதான்...
Read More