தேவனின் வலது கரம்

தேவனின் வலது கரம் என்பது வேதாகமத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உருவகம்.  தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார். அப்புறம் ஏன் அவர் மனிதனாக விவரிக்கப்படுகிறார் என்று சிலர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

மனித உருவாக்கம்:
இதன் பொருள் என்னவென்றால் மனித சொற்களைப் பயன்படுத்தி கடவுளை விவரிப்பதாகும்.  வரையறுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் கடவுளைப் புரிந்துகொள்வதற்காகவே இந்த விளக்கம்.  வேதாகமத்தில், தேவன் கண்கள், காதுகள், கைகள் மற்றும் கால்களைக் கொண்டவர் என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது (ஆமோஸ் 9:3; தானியேல் 9:18; ஏசாயா 5:25; 63:3; ஆதியாகமம் 3:8).

வலது கை:
இது சுமார் ஐம்பத்தாறு முறை வேதாகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  வலது கை கனம் மற்றும் அந்தஸ்து என்பதாக பார்க்கப்படுகிறது.  வலது கை வலிமை, வல்லமை, அதிகாரம் மற்றும் திறமை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

பாதுகாப்பு மற்றும் இரட்சிப்பு:
தேவனின் வலது கரம் இரட்சிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பைக் குறிக்கிறது மற்றும் அவரை நம்புபவர்களுக்கு மகத்துவத்தை அளிக்கிறது. "உம்முடைய இரட்சிப்பின் கேடகத்தையும் எனக்குத் தந்தீர்; உம்முடைய வலதுகரம் என்னைத் தாங்குகிறது; உம்முடைய காருணியம் என்னைப் பெரியவனாக்கும்" (சங்கீதம் 18:35). தேவனின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரமே இரட்சிப்புக்கான ஒரே வழி உள்ளது.

வெற்றி:
இஸ்ரவேல் தேசத்தை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிப்பதன் மூலம் தேவன் அவர்களுக்கு ஜெயத்தைக் கொடுத்தார்.  பத்து வாதைகளால் அவர்களைத் துன்புறுத்தி தேவன் தண்டனையை நிறைவேற்றினார்.  பார்வோன் மீண்டும் இஸ்ரவேலை அடிமைப்படுத்த விரும்பியபோது, ​​கர்த்தர் செங்கடலைப் பிரித்து, இஸ்ரவேலைக் கடந்து செல்ல அனுமதித்து, பார்வோனையும் அறுநூறு இரதங்களைக் கொண்ட இராணுவத்தையும் மூழ்கடித்தார்.  மோசே இந்த அற்புதமான வெற்றியை தேவனின் வலது கரம் என்று கூறினான்; "கர்த்தாவே, உம்முடைய வலதுகரம் பலத்தினால் மகத்துவம் சிறந்திருக்கிறது; கர்த்தாவே, உம்முடைய வலதுகரம் பகைஞனை நொறுக்கிவிட்டது" (யாத்திராகமம் 15:6).

போதனை:
கர்த்தருடைய வலது கரம் சத்தியத்தையும், சாந்தத்தையும், நீதியையும், அற்புதமான செயல்களையும் போதிக்கிறது.  "சத்தியத்தினிமித்தமும், நீதியுடன் கூடிய சாந்தத்தினிமித்தமும், உமது மகத்துவத்திலே ஜெயமாக ஏறிவாரும்; உமது வலதுகரம் பயங்கரமானவைகளை உமக்கு விளங்கப்பண்ணும்" (சங்கீதம் 45:4). தேவன் யார், அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன, தேவனின் நோக்கம் என்ன மற்றும் வாழ்வின் அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொள்ள என விழுந்துபோன மனிதகுலத்திற்கு போதனை தேவை.

நீதி:
"தேவனே, உமது நாமம் விளங்குகிறதுபோல உமது புகழ்ச்சியும் பூமியின் கடையாந்தரங்கள் பரியந்தமும் விளங்குகிறது; உமது வலதுகரம் நீதியால் நிறைந்திருக்கிறது" (சங்கீதம் 48:10). தேவன் நீதியுள்ளவர், எனவே அவருடைய செயல்கள், கிரியை மற்றும் தீர்ப்புகள் நீதியானவை.

நிலை நிறுத்துதல்:
தேவனின் வலது கரம் அவருடைய மக்களை ஆதரிக்கிறது.  அவர் தம் மக்களைப் பலப்படுத்துகிறார், உதவுகிறார், ஆதரிக்கிறார் மற்றும் நிலை நிறுத்துகிறார் (ஏசாயா 41:10). ஆகவே, தேவ ஜனங்கள் திகைக்கவோ, பயப்படவோ, சோர்வடையவோ தேவையில்லை.

கிறிஸ்து அமர்ந்திருக்கிறார்:
கர்த்தர் பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் (எபேசியர் 1:20). இரட்சகரும் ஆண்டவருமான உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து தம் மக்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறார். "கிறிஸ்துவே மரித்தவர்; அவரே எழுந்துமிருக்கிறவர்; அவரே தேவனுடைய வலதுபாரிசத்திலும் இருக்கிறவர்; நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே" (ரோமர் 8:34).

தேவனின் தீர்ப்பு:
கர்த்தர் பரிசுத்தமானவர்.  பாவத்துடன் அவர் ஒருபோதும் ஒப்புரவு ஆவதில்லை. ஒரு நீதியுள்ள தேவனாக, அவர் தனிநபர்கள், குடும்பங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் தேசங்களின் மீது தீர்ப்பை நிறைவேற்றினார்.  கோபாக்கினைப் பாத்திரமும் நியாயத்தீர்ப்பும் அவருடைய வலது கரத்தில் இருக்கிறது (ஆபகூக் 2:16).

அவருடைய வலது பாரிசத்தில் இருக்கும் பரிபூரண ஆனந்தத்திலும் நித்திய பேரின்பத்திலும் நான் முழுமையான மகிழ்ச்சியடைகிறேனா?  (சங்கீதம் 16:11)

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download