ஆதியாகமம் 26
Related Topics / Devotionsநம் தேவன் வல்லவர்  -  Rev. M. ARUL DOSS

யோபு 42:2 தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர்; நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். எபேசியர் 3:20; எரேமியா 32:19 1. தப்புவிக்க...
Read More
பலன் அளிக்கும் பரமன்  -  Rev. M. ARUL DOSS

ஏசாயா 40:10 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடேகூட வருகிறது.  ஏசாயா 62:11...
Read More
விதை சொல்லும் கதை  -  Rev. M. ARUL DOSS

கலாத்தியர் 6:7 எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான்  சங்கீதம் 126:5 கண்ணீரோடே விதைக்கிறவன் கெம்பீரத்தோடே... பிரசங்கி 11:4 காற்றைக் கவனிக்கிறவன்...
Read More
எப்பிராயீம் வாசல் !  -  Pr. Romilton

(நெகே 12:38, 39) (சிறுமையைத் தொடரும் உயர்வு) "நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்திலே தேவன் என்னைப் பலுகப்பண்ணினார்.." (ஆதி 41:52) நெகேமியா பழுதுபார்த்துக்...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 26 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 26 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 26 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 26 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 26 TAMIL BIBLE , Genesis 26 IN TAMIL , Genesis 26 IN ENGLISH ,