ஆதியாகமம் 3:20

3:20 ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பேரிட்டான்; ஏனெனில், அவள் ஜீவனுள்ளோருக்கெல்லாம் தாயானவள்.
Related Topics


ஆதாம் , தன் , மனைவிக்கு , ஏவாள் , என்று , பேரிட்டான்; , ஏனெனில் , அவள் , ஜீவனுள்ளோருக்கெல்லாம் , தாயானவள் , ஆதியாகமம் 3:20 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 20 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 20 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 20 IN TAMIL , Genesis 3 20 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,