ஆதியாகமம் 8
Related Topics / Devotionsசெய்ய வேண்டிய பட்டியல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணிகளை நாம் மறந்துவிடாதபடிக்கு   'செய்ய வேண்டிய பணிகள்' என்ற ஒரு பட்டியலைத் தயாரிப்பது  ஒரு நல்ல யோசனையானதுதான். ...
Read More
தொற்றுநோய், கொள்ளைநோய் மற்றும் வாதை மற்றும் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை?   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு புத்திசாலித்தனமான விஞ்ஞானி இருந்தார், அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ வீட்டில் வளர்ந்தார், ஆனால் ஒருபோதும் கடவுளை நம்பவில்லை. இயற்பியலில் அவரது கல்வி அவரை...
Read More
வேதாகமமும் விவசாயமும்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சில கலாச்சாரங்களில், மணல் அல்லது சேற்றில் வேலை செய்வது என்பது தரம் தாழ்ந்ததாகவும் அல்லது ஏதோ அசிங்கமான வேலையாகவும் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 8 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 8 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 8 TAMIL BIBLE , Genesis 8 IN TAMIL , Genesis 8 IN ENGLISH ,