ஆதியாகமம் 8
Related Topics / Devotionsசெய்ய வேண்டிய பட்டியல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணிகளை நாம் மறந்துவிடாதபடிக்கு   'செய்ய வேண்டிய பணிகள்' என்ற ஒரு பட்டியலைத் தயாரிப்பது  ஒரு நல்ல யோசனையானதுதான். ...
Read More
தொற்றுநோய், கொள்ளைநோய் மற்றும் வாதை மற்றும் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை?   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு புத்திசாலித்தனமான விஞ்ஞானி இருந்தார், அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ வீட்டில் வளர்ந்தார், ஆனால் ஒருபோதும் கடவுளை நம்பவில்லை. இயற்பியலில் அவரது கல்வி அவரை...
Read More