ஆதியாகமம் 45
Related Topics / Devotionsதேவ நோக்கமும் மக்களின் தயவும்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

அனைவரும் தேவ தயவைப் பெற விரும்புகிறார்கள். அவருடைய அறிவுரைகளையும் பிரமாணத்தையும் பின்பற்றுபவர்கள் தேவனுடைய பார்வையிலும் மனுஷருடைய...
Read More
தேவனின் ஆக தலைசிறந்த படைப்பு நான்!  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு இளைஞன் விபத்துக்குள்ளானான். விபத்தின் காரணமாக அவனது இரு கைகளும் செயல் இழந்தது; இருப்பினும், இரண்டு கைகளையும் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் என...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 45 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 45 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 45 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 45 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 45 TAMIL BIBLE , Genesis 45 IN TAMIL , Genesis 45 IN ENGLISH ,