ஆதியாகமம் 3:12

3:12 அதற்கு ஆதாம்: என்னுடனே இருக்கும்படி தேவரீர் தந்த ஸ்திரீயானவள் அவ்விருட்சத்தின் கனியை எனக்குக் கொடுத்தாள், நான் புசித்தேன் என்றான்.
Related Topics


அதற்கு , ஆதாம்: , என்னுடனே , இருக்கும்படி , தேவரீர் , தந்த , ஸ்திரீயானவள் , அவ்விருட்சத்தின் , கனியை , எனக்குக் , கொடுத்தாள் , நான் , புசித்தேன் , என்றான் , ஆதியாகமம் 3:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 12 IN TAMIL , Genesis 3 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,