ஆதியாகமம் 2:8

2:8 தேவனாகிய கர்த்தர் கிழக்கே ஏதேன் என்னும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி, தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார்.
Related Topics


தேவனாகிய , கர்த்தர் , கிழக்கே , ஏதேன் , என்னும் , ஒரு , தோட்டத்தை , உண்டாக்கி , தாம் , உருவாக்கின , மனுஷனை , அதிலே , வைத்தார் , ஆதியாகமம் 2:8 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 8 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 8 IN TAMIL , Genesis 2 8 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,