ஆதியாகமம் 2:16

2:16 தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை நோக்கி: நீ தோட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம்.
Related Topics


தேவனாகிய , கர்த்தர் , மனுஷனை , நோக்கி: , நீ , தோட்டத்திலுள்ள , சகல , விருட்சத்தின் , கனியையும் , புசிக்கவே , புசிக்கலாம் , ஆதியாகமம் 2:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 16 IN TAMIL , Genesis 2 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,