ஆதியாகமம் 2:21

2:21 அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணினார், அவன் நித்திரையடைந்தான்; அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து, அந்த இடத்தைச் சதையினால் அடைத்தார்.
Related Topics


அப்பொழுது , தேவனாகிய , கர்த்தர் , ஆதாமுக்கு , அயர்ந்த , நித்திரையை , வரப்பண்ணினார் , அவன் , நித்திரையடைந்தான்; , அவர் , அவன் , விலா , எலும்புகளில் , ஒன்றை , எடுத்து , அந்த , இடத்தைச் , சதையினால் , அடைத்தார் , ஆதியாகமம் 2:21 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 21 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 21 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 21 IN TAMIL , Genesis 2 21 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,