ஆதியாகமம் 2:2

2:2 தேவன் தாம் செய்த தம்முடைய கிரியையை ஏழாம் நாளிலே நிறைவேற்றி, தாம் உண்டாக்கின தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் முடித்தபின்பு, ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார்.
Related Topics


தேவன் , தாம் , செய்த , தம்முடைய , கிரியையை , ஏழாம் , நாளிலே , நிறைவேற்றி , தாம் , உண்டாக்கின , தம்முடைய , கிரியைகளை , எல்லாம் , முடித்தபின்பு , ஏழாம் , நாளிலே , ஓய்ந்திருந்தார் , ஆதியாகமம் 2:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 2 IN TAMIL , Genesis 2 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,