ஆதியாகமம் 2:3

2:3 தேவன் தாம் சிருஷ்டித்து உண்டுபண்ணின தம்முடைய கிரியைகளையெல்லாம் முடித்தபின்பு அதிலே ஓய்ந்திருந்தபடியால், தேவன் ஏழாம் நாளை ஆசீர்வதித்து, அதைப் பரிசுத்தமாக்கினார்.
Related Topics


தேவன் , தாம் , சிருஷ்டித்து , உண்டுபண்ணின , தம்முடைய , கிரியைகளையெல்லாம் , முடித்தபின்பு , அதிலே , ஓய்ந்திருந்தபடியால் , தேவன் , ஏழாம் , நாளை , ஆசீர்வதித்து , அதைப் , பரிசுத்தமாக்கினார் , ஆதியாகமம் 2:3 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 3 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 3 IN TAMIL , Genesis 2 3 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,