ஆதியாகமம் 2:5

2:5 நிலத்தினுடைய சகலவிதச் செடிகளும் பூமியின்மேல் இன்னும் உண்டாகவில்லை, நிலத்தினுடைய சகலவிதப் பூண்டுகளும் இன்னும் முளைக்கவில்லை; ஏனெனில் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின்மேல் இன்னும் மழையைப் பெய்யப்பண்ணவில்லை; நிலத்தைப் பண்படுத்த மனுஷனும் இருந்ததில்லை.
Related Topics


நிலத்தினுடைய , சகலவிதச் , செடிகளும் , பூமியின்மேல் , இன்னும் , உண்டாகவில்லை , நிலத்தினுடைய , சகலவிதப் , பூண்டுகளும் , இன்னும் , முளைக்கவில்லை; , ஏனெனில் , தேவனாகிய , கர்த்தர் , பூமியின்மேல் , இன்னும் , மழையைப் , பெய்யப்பண்ணவில்லை; , நிலத்தைப் , பண்படுத்த , மனுஷனும் , இருந்ததில்லை , ஆதியாகமம் 2:5 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 5 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 5 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 5 IN TAMIL , Genesis 2 5 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,