ஆதியாகமம் 2:4

2:4 தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியையும் வானத்தையும் உண்டாக்கின நாளிலே, வானமும் பூமியும், சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வரலாறு இவைகளே.
Related Topics


தேவனாகிய , கர்த்தர் , பூமியையும் , வானத்தையும் , உண்டாக்கின , நாளிலே , வானமும் , பூமியும் , சிருஷ்டிக்கப்பட்ட , வரலாறு , இவைகளே , ஆதியாகமம் 2:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 4 IN TAMIL , Genesis 2 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,