ஆதியாகமம் 2:9

2:9 தேவனாகிய கர்த்தர், பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலமுமான சகலவித விருட்சங்களையும், தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவவிருட்சத்தையும், நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியிருந்து முளைக்கப்பண்ணினார்.
Related Topics


தேவனாகிய , கர்த்தர் , பார்வைக்கு , அழகும் , புசிப்புக்கு , நலமுமான , சகலவித , விருட்சங்களையும் , தோட்டத்தின் , நடுவிலே , ஜீவவிருட்சத்தையும் , நன்மை , தீமை , அறியத்தக்க , விருட்சத்தையும் , பூமியிருந்து , முளைக்கப்பண்ணினார் , ஆதியாகமம் 2:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 9 IN TAMIL , Genesis 2 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,