ஆதியாகமம் 2:23

2:23 அப்பொழுது ஆதாம்: இவள் என் எலும்பில் எலும்பும், என் மாம்சத்தில் மாம்சமுமாய் இருக்கிறாள்; இவள் மனுஷனில் எடுக்கப்பட்டபடியினால் மனுஷி என்னப்படுவாள் என்றான்.
Related Topicsபெண்ணே! நீ தேவசாயல்-Mrs. Helen Jacob.

பெண்ணே! நீ தேவசாயல் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும். நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்றார். தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை...
Read More
கவலை எப்போதும் வருவிக்கப்பட்டதா?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் மனைவி என்பதற்கான சுருக்கம் 'எப்போதும் கவலையை வருவித்தல்' என்றார்கள். விவாகரத்து வழக்குக்கான வாதங்களைக் கேட்கும் போது,...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 2 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 23 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 2 23 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 2 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 2 TAMIL BIBLE , Genesis 2 IN TAMIL , Genesis 2 23 IN TAMIL , Genesis 2 23 IN TAMIL BIBLE . Genesis 2 IN ENGLISH ,