ஆதியாகமம் 11:20

11:20 ரெகூ முப்பத்திரண்டு வயதானபோது, செரூகைப் பெற்றான்.
Related Topics