ஆதியாகமம் 11:24

11:24 நாகோர் இருபத்தொன்பது வயதானபோது, தேராகைப் பெற்றான்.
Related Topics