ஆதியாகமம் 11:29

11:29 ஆபிராமும் நாகோரும் தங்களுக்குப் பெண்கொண்டார்கள்; ஆபிராமுடைய மனைவிக்குச் சாராய் என்று பேர்; நாகோருடைய மனைவிக்கு மில்க்காள் என்று பேர்; இவள் ஆரானுடைய குமாரத்தி; அந்த ஆரான் மில்க்காளுக்கும் இஸ்காளுக்கும் தகப்பன்.
Related Topics


ஆபிராமும் , நாகோரும் , தங்களுக்குப் , பெண்கொண்டார்கள்; , ஆபிராமுடைய , மனைவிக்குச் , சாராய் , என்று , பேர்; , நாகோருடைய , மனைவிக்கு , மில்க்காள் , என்று , பேர்; , இவள் , ஆரானுடைய , குமாரத்தி; , அந்த , ஆரான் , மில்க்காளுக்கும் , இஸ்காளுக்கும் , தகப்பன் , ஆதியாகமம் 11:29 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 29 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 29 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 29 IN TAMIL , Genesis 11 29 IN TAMIL BIBLE . Genesis 11 IN ENGLISH ,