ஆதியாகமம் 11:6

11:6 அப்பொழுது கர்த்தர்: இதோ, ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாய் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷையும் இருக்கிறது; அவர்கள் இதைச் செய்யத்தொடங்கினார்கள்; இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடமாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள்.
Related Topics


அப்பொழுது , கர்த்தர்: , இதோ , ஜனங்கள் , ஒரே , கூட்டமாய் , இருக்கிறார்கள்; , அவர்கள் , அனைவருக்கும் , ஒரே , பாஷையும் , இருக்கிறது; , அவர்கள் , இதைச் , செய்யத்தொடங்கினார்கள்; , இப்பொழுதும் , தாங்கள் , செய்ய , நினைத்தது , ஒன்றும் , தடைபடமாட்டாது , என்று , இருக்கிறார்கள் , ஆதியாகமம் 11:6 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 6 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 6 IN TAMIL , Genesis 11 6 IN TAMIL BIBLE . Genesis 11 IN ENGLISH ,