ஆதியாகமம் 11:31

11:31 தேராகு தன் குமாரனாகிய ஆபிராமையும், ஆரானுடைய குமாரனும் தன் பேரனுமாயிருந்த லோத்தையும், தன் குமாரன் ஆபிராமுடைய மனைவியாகிய தன் மருமகள் சாராயையும் அழைத்துக்கொண்டு, அவர்களுடனே ஊர் என்கிற கல்தேயருடைய பட்டணத்தைவிட்டு, கானான் தேசத்துக்குப் போகப் புறப்பட்டான்; அவர்கள் ஆரான்மட்டும் வந்தபோது, அங்கே இருந்துவிட்டார்கள்.




Related Topics


தேராகு , தன் , குமாரனாகிய , ஆபிராமையும் , ஆரானுடைய , குமாரனும் , தன் , பேரனுமாயிருந்த , லோத்தையும் , தன் , குமாரன் , ஆபிராமுடைய , மனைவியாகிய , தன் , மருமகள் , சாராயையும் , அழைத்துக்கொண்டு , அவர்களுடனே , ஊர் , என்கிற , கல்தேயருடைய , பட்டணத்தைவிட்டு , கானான் , தேசத்துக்குப் , போகப் , புறப்பட்டான்; , அவர்கள் , ஆரான்மட்டும் , வந்தபோது , அங்கே , இருந்துவிட்டார்கள் , ஆதியாகமம் 11:31 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 31 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 31 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 31 IN TAMIL , Genesis 11 31 IN TAMIL BIBLE . Genesis 11 IN ENGLISH ,