ஆதியாகமம் 11:22

11:22 செரூகு முப்பது வயதானபோது; நாகோரைப் பெற்றான்.
Related Topics