ஆதியாகமம் 11:3

11:3 அப்பொழுது அவர்கள்: நாம் செங்கல் அறுத்து, அதை நன்றாய்ச் சுடுவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள்; கல்லுக்குப் பதிலாகச் செங்கல்லும், சாந்துக்குப் பதிலாக நிலக்கீலும் அவர்களுக்கு இருந்தது.
Related Topics


அப்பொழுது , அவர்கள்: , நாம் , செங்கல் , அறுத்து , அதை , நன்றாய்ச் , சுடுவோம் , வாருங்கள் , என்று , ஒருவரோடொருவர் , பேசிக்கொண்டார்கள்; , கல்லுக்குப் , பதிலாகச் , செங்கல்லும் , சாந்துக்குப் , பதிலாக , நிலக்கீலும் , அவர்களுக்கு , இருந்தது , ஆதியாகமம் 11:3 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 3 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 3 IN TAMIL , Genesis 11 3 IN TAMIL BIBLE . Genesis 11 IN ENGLISH ,