ஆதியாகமம் 11:9

11:9 பூமியெங்கும் வழங்கின பாஷையைக் கர்த்தர் அவ்விடத்தில் தாறுமாறாக்கினபடியால், அதின் பேர் பாபேல் என்னப்பட்டது; கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின்மீதெங்கும் சிதறிப்போகப்பண்ணினார்.
Related Topics


பூமியெங்கும் , வழங்கின , பாஷையைக் , கர்த்தர் , அவ்விடத்தில் , தாறுமாறாக்கினபடியால் , அதின் , பேர் , பாபேல் , என்னப்பட்டது; , கர்த்தர் , அவர்களை , அவ்விடத்திலிருந்து , பூமியின்மீதெங்கும் , சிதறிப்போகப்பண்ணினார் , ஆதியாகமம் 11:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 9 IN TAMIL , Genesis 11 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 11 IN ENGLISH ,