ஆதியாகமம் 11:14

11:14 சாலா முப்பது வயதானபோது, ஏபேரைப் பெற்றான்.
Related Topics