ஆதியாகமம் 11:4

11:4 பின்னும் அவர்கள்: நாம் பூமியின்மீதெங்கும் சிதறிப்போகாதபடிக்கு, நமக்கு ஒரு நகரத்தையும், வானத்தை அளாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி, நமக்குப் பேர் உண்டாகப் பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள்.
Related Topicsநித்தியத்தின் வெளிச்சத்தில் வாழ்வது-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தாங்கள் இறந்த பிறகும் தங்கள் பெயர்கள் சரித்திரத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என்று விரும்பும் பலர் உள்ளனர். ஒரு பெயரை உருவாக்குதல்: சிலர் நகரங்களை...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 11 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 11 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 11 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 11 TAMIL BIBLE , Genesis 11 IN TAMIL , Genesis 11 4 IN TAMIL , Genesis 11 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 11 IN ENGLISH ,