ஆதியாகமம் 15:2

15:2 அதற்கு ஆபிராம்: கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, அடியேனுக்கு என்ன தருவீர்? நான் பிள்ளையில்லாமல் இருக்கிறேனே; தமஸ்கு ஊரானாகிய இந்த எலியேசர் என் வீட்டு விசாரணைக் கர்த்தனாய் இருக்கிறானே என்றான்.
Related Topics


அதற்கு , ஆபிராம்: , கர்த்தராகிய , ஆண்டவரே , அடியேனுக்கு , என்ன , தருவீர்? , நான் , பிள்ளையில்லாமல் , இருக்கிறேனே; , தமஸ்கு , ஊரானாகிய , இந்த , எலியேசர் , என் , வீட்டு , விசாரணைக் , கர்த்தனாய் , இருக்கிறானே , என்றான் , ஆதியாகமம் 15:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 15 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 15 TAMIL BIBLE , Genesis 15 IN TAMIL , Genesis 15 2 IN TAMIL , Genesis 15 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 15 IN ENGLISH ,