ஆதியாகமம் 15:3

15:3 பின்னும் ஆபிராம்: தேவரீர் எனக்குப் புத்திர சந்தானம் அருளவில்லை; இதோ என் வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளை எனக்குச் சுதந்தரவாளியாய் இருக்கிறான் என்றான்.
Related Topicsஆபிரகாமின் ஜெபங்கள்-T. Job Anbalagan

ஜெபம் என்பது தேவனுடனான உறவை பலப்படுத்தும் ஒரு ஆவிக்குரிய பயிற்சி.  தேவனிடம் மக்களின் ஜெபங்கள் அறிவுரையும் போதனையும் கொண்டவை.  ஜெபத்தை பற்றி...
Read Moreபின்னும் , ஆபிராம்: , தேவரீர் , எனக்குப் , புத்திர , சந்தானம் , அருளவில்லை; , இதோ , என் , வீட்டிலே , பிறந்த , பிள்ளை , எனக்குச் , சுதந்தரவாளியாய் , இருக்கிறான் , என்றான் , ஆதியாகமம் 15:3 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 3 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 15 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 15 TAMIL BIBLE , Genesis 15 IN TAMIL , Genesis 15 3 IN TAMIL , Genesis 15 3 IN TAMIL BIBLE . Genesis 15 IN ENGLISH ,