ஆதியாகமம் 15:4

15:4 அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி: இவன் உனக்குச் சுதந்தரவாளியல்ல, உன் கர்ப்பப்பிறப்பாயிருப்பவனே உனக்குச் சுதந்தரவாளியாவான் என்று சொல்லி,
Related Topics


அப்பொழுது , கர்த்தருடைய , வார்த்தை , அவனுக்கு , உண்டாகி: , இவன் , உனக்குச் , சுதந்தரவாளியல்ல , உன் , கர்ப்பப்பிறப்பாயிருப்பவனே , உனக்குச் , சுதந்தரவாளியாவான் , என்று , சொல்லி , , ஆதியாகமம் 15:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 15 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 15 TAMIL BIBLE , Genesis 15 IN TAMIL , Genesis 15 4 IN TAMIL , Genesis 15 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 15 IN ENGLISH ,