ஆதியாகமம் 15:7

15:7 பின்னும் அவர் அவனை நோக்கி: இந்தத் தேசத்தை உனக்குச் சுதந்தரமாகக் கொடுக்கும்பொருட்டு, உன்னை ஊர் என்கிற கல்தேயருடைய பட்டணத்திலிருந்து அழைத்து வந்த கர்த்தர் நானே என்றார்.
Related Topics


பின்னும் , அவர் , அவனை , நோக்கி: , இந்தத் , தேசத்தை , உனக்குச் , சுதந்தரமாகக் , கொடுக்கும்பொருட்டு , உன்னை , ஊர் , என்கிற , கல்தேயருடைய , பட்டணத்திலிருந்து , அழைத்து , வந்த , கர்த்தர் , நானே , என்றார் , ஆதியாகமம் 15:7 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 7 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 15 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 15 TAMIL BIBLE , Genesis 15 IN TAMIL , Genesis 15 7 IN TAMIL , Genesis 15 7 IN TAMIL BIBLE . Genesis 15 IN ENGLISH ,