ஆதியாகமம் 8:1

8:1 தேவன் நோவாவையும், அவனுடனே பேழையிலிருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும், சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினார்; தேவன் பூமியின்மேல் காற்றை வீசப்பண்ணினார், அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது.
Related Topicsசெய்ய வேண்டிய பட்டியல்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணிகளை நாம் மறந்துவிடாதபடிக்கு   'செய்ய வேண்டிய பணிகள்' என்ற ஒரு பட்டியலைத் தயாரிப்பது  ஒரு நல்ல யோசனையானதுதான். ...
Read Moreதேவன் , நோவாவையும் , அவனுடனே , பேழையிலிருந்த , சகல , காட்டு , மிருகங்களையும் , சகல , நாட்டு , மிருகங்களையும் , நினைத்தருளினார்; , தேவன் , பூமியின்மேல் , காற்றை , வீசப்பண்ணினார் , அப்பொழுது , ஜலம் , அமர்ந்தது , ஆதியாகமம் 8:1 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 1 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 8 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 8 TAMIL BIBLE , Genesis 8 IN TAMIL , Genesis 8 1 IN TAMIL , Genesis 8 1 IN TAMIL BIBLE . Genesis 8 IN ENGLISH ,