ஆதியாகமம் 8:20

8:20 அப்பொழுது நோவா கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி, சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும், சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றைத் தெரிந்துகொண்டு, அவைகளைப் பலிபீடத்தின்மேல் தகனபலிகளாகப் பலியிட்டான்.
Related Topics


அப்பொழுது , நோவா , கர்த்தருக்கு , ஒரு , பலிபீடம் , கட்டி , சுத்தமான , சகல , மிருகங்களிலும் , சுத்தமான , சகல , பறவைகளிலும் , சிலவற்றைத் , தெரிந்துகொண்டு , அவைகளைப் , பலிபீடத்தின்மேல் , தகனபலிகளாகப் , பலியிட்டான் , ஆதியாகமம் 8:20 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 20 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 20 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 8 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 8 TAMIL BIBLE , Genesis 8 IN TAMIL , Genesis 8 20 IN TAMIL , Genesis 8 20 IN TAMIL BIBLE . Genesis 8 IN ENGLISH ,