ஆதியாகமம் 8:11

8:11 அந்தப் புறா சாயங்காலத்தில் அவனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது; இதோ, அது கொத்திக்கொண்டுவந்த ஒரு ஒலிவ மரத்தின் இலை அதின் வாயில் இருந்தது; அதினாலே நோவா பூமியின்மேல் ஜலம் குறைந்து போயிற்று என்று அறிந்தான்.
Related Topics


அந்தப் , புறா , சாயங்காலத்தில் , அவனிடத்தில் , வந்து , சேர்ந்தது; , இதோ , அது , கொத்திக்கொண்டுவந்த , ஒரு , ஒலிவ , மரத்தின் , இலை , அதின் , வாயில் , இருந்தது; , அதினாலே , நோவா , பூமியின்மேல் , ஜலம் , குறைந்து , போயிற்று , என்று , அறிந்தான் , ஆதியாகமம் 8:11 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 8 11 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 8 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 8 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 8 TAMIL BIBLE , Genesis 8 IN TAMIL , Genesis 8 11 IN TAMIL , Genesis 8 11 IN TAMIL BIBLE . Genesis 8 IN ENGLISH ,